MapBasic ile INI Dosyası Okuma/Yazma

Program ön değerlerini veya kullanıcı ayarlarını kaydetmek için INI dosyalarını kullanmamız gerekebilir. Aşağıdaki MapBasic programı bu dosyaların nasıl okunacağını ve bu dosyalara nasıl yazılacağını gösteriyor. Programda Parameters.ini dosyası kullanılıyor. Programı çalıştırmadan önce *.MB dosyası ile aynı yerde Parameters.ini adlı bir dosya oluşturun ve bu dosyanın içine şu satırları yapıştırın:

[SECTION1]
KEY1=VALUE1

Dosyayı kaydederek kapatın. Aşağıdaki program önce KEY1 değerini okuyacak ve daha sonra buna yeni bir değer yazacaktır:

define iniFileName "Parameters.ini"

Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA"
(ByVal lpSectionName As String, ByVal lpKeyName As String, ByVal lpDefault As String,
lpReturnedString As String, ByVal nSize As Integer,
ByVal lpFileName As String) As Integer

Declare Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA"
(ByVal lpSectionName As String, ByVal lpKeyName As string, ByVal lpString As string,
ByVal lpIniFileName As String) As Integer

Declare Sub Main()
Declare Function getIniFileValue(byval sectionName as string, byval keyName as string) as string
Declare Sub setIniFileValue(ByVal sectionName as string, ByVal keyName as string, ByVal keyValue as string)

Sub Main()
 'SECTION1 deki KEY1 anahtarının değerini oku
 Note "SECTION1 deki KEY1 anahtarının değeri: " & getIniFileValue("SECTION1", "KEY1")
 'SECTION1 deki KEY1 anahtarının değerine yaz (değiştir)
 Call setIniFileValue("SECTION1", "KEY1", "VALUE1 değişti.")
 Note iniFileName & " dosyasında SECTION1 kısmındaki KEY1 anahtarının değeri değişti."
End Sub

Function getIniFileValue(byval sectionName as string, byval keyName as string) as string
 dim iniPath as string
 iniPath = ApplicationDirectory$() & iniFileName
 if FileExists(iniPath) then
  dim retVal as string
  retVal = String$(255, " ")
  dim res as integer
  res = GetPrivateProfileString(sectionName, keyName, "", retVal, 255, iniPath)
  if res > 0 then
   getIniFileValue = retVal
  else
   note "Ini dosyasındaki değer okunamadı."
   getIniFileValue = ""
  end if
 else
  note "Ini dosyası bulunamadı."
  getIniFileValue = ""
 end if
End Function

Sub setIniFileValue(ByVal sectionName as string, ByVal keyName as string, ByVal keyValue as string)
 dim retval as integer
 dim iniPath as string
 iniPath = ApplicationDirectory$() & iniFileName
 retval = WritePrivateProfileString(sectionName, keyName, keyValue, iniPath)
 if retval = 0 then 'Hata
  Note "Ini dosyasına yazılamadı."
 end if
End Sub
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: